Algemene Voorwaarden

Hier zet ik graag uiteen mijn algemene voorwaarden

Praktijk Gaan voor Herstel

1. Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere vorm van hulpverlening van psychosociaal therapeut Mirjam Karssen, werkzaam bij praktijk Gaan voor Herstel, aan cliënt.
  Bij aanvang van de hulpverlening is cliënt door de psychosociaal therapeut op deze voorwaarden gewezen en in de behandelingsovereenkomst wordt getekend voor akkoord met de Algemene Voorwaarden.

2. Dossiervorming en geheimhouding

 • De persoonsgegevens van de cliënt worden opgenomen in een dossier. Op dit dossier is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De cliënt heeft ten alle tijden recht op inzicht in zijn of haar dossier.
 • De psychosociaal therapeut heeft geheimhoudingsplicht. Dat houdt in dat de psychosociaal therapeut de overdrachtsinformatie als vertrouwelijk beschouwt en dus strikt geheim houdt voor derden tenzij cliënt zelf uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven om informatie aan derden te verstrekken of wanneer de psychosociaal therapeut wettelijk of volgens ethische beroepscode verplicht is informatie aan derden te verstrekken.

3. Uitvoering therapie

 • De psychosociaal therapeut biedt een veilige werkplek, waar de cliënt geaccepteerd en gerespecteerd wordt. Niettemin blijft de cliënt altijd verantwoordelijk voor zijn of haar leerproces.
 • De psychosociaal therapeut streeft ernaar al haar of zijn professionele kennis, kunde en vaardigheden in te zetten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de kwaliteitseisen van de beroepsverenigingen waar zij bij aangesloten is (NFG en RBCZ).
 • Wanneer de cliënt niet tevreden is over de aangeboden hulpverlening, dan zal in eerste instantie in onderling overleg naar een oplossing worden gezocht. Bij ernstige klachten kan de cliënt gebruik maken van het klachtenrecht via de NFG.
 • Wanneer de psychosociaal therapeut om dringende redenen of overmacht een consult moet afzeggen wordt in overleg met de cliënt zo snel mogelijk een vervangende afspraak gepland.
 • Wanneer de psychosociaal therapeut het in het belang van de begeleiding van de cliënt noodzakelijk acht contact te hebben met derden (huisarts, gespecialiseerde therapeut), dan zal de psychosociaal therapeut hiervoor schriftelijk toestemming vragen aan de cliënt.
 • De cliënt dient gemaakte afspraken na te komen. Wanneer de cliënt te laat komt bij een consult zal deze tijd als consulttijd gerekend en gefactureerd worden.
 • Bij het niet kunnen nakomen van een afspraak voor een consult kan de cliënt zich tot 24 uur voorafgaand aan het consult kosteloos afmelden. Bij afmelding binnen 24 uur voor aanvang van een consult of bij het ontbreken van een afmelding, ongeacht of dit overmacht is of niet, wordt het geldende tarief in rekening gebracht bij de cliënt. 

4. Tarieven en betaling

 • Voor ieder consult van één uur wordt € 98,00 in rekening gebracht. Betaling dient na ontvangst van een factuur te geschieden via de bankrekening op rekening IBAN NL82 KNAB 0602 4469 02 en binnen te vastgestelde termijn.
 • De cliënt dient gemaakte afspraken na te komen. Wanneer de cliënt te laat komt bij een consult zal deze tijd als consulttijd gefactureerd worden.
 • De door de hulpverlener aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling, dienen door de cliënt binnen 14 dagen na datum van de factuur te zijn betaald.
 • Bij niet betalen binnen 14 dagen na factuurdatum kan de hulpverlener de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen nog niet aan de betalingsherinnering, dan is de hulpverlener gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de cliënt.
 • Bij een betalingsachterstand is de hulpverlener gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan.
Gaan voor Herstel - Praktijk Mirjam Karssen

Contact formulier

Met behulp van onderstaand contact formulier kun je je aanmelden voor therapierelatietherapie, een training of mij vragen voor een spreekbeurt.

Direct telefonisch contact kan ook: 06 -17150223, als ik in gesprek ben kun je je voicemail bericht inspreken en ik bel je zo spoedig mogelijk terug.

Onderstaande velden met een * zijn verplicht.

Telefoon

06-17150223

Adres

Vliegenstein 42, 8051 VE, Hattem

Uren

Ma - Wo: 09:30 - 21:30 uur

Laat je een aantal keer per jaar verrassen met een interessante nieuwsbrief met makkelijk leesbare informatie van Mirjam Karssen.

Abonneer op de nieuwsbrief